Gerard neemt je mee: controles in het veld

“Sinds januari 2011 ben ik betrokken bij Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel. Vanaf 2014 ben ik betrokken bij de controles van de landschapselementen die onder contract zijn gebracht. Voor SGBDO kom ik in vrijwel de gehele provincie Overijssel.

Hoe gaan de controles in zijn werk? 
De controles worden gefaseerd uitgevoerd door in totaal zes veldadviseurs verspreid over de provincie. In eerste instantie doen we vanaf de openbare weg een zogenaamde zachte controle. Daarin beoordelen we de landschapselementen op hun kwaliteit en het uitgevoerde beheer/onderhoud. De controleresultaten leggen we vast in een app. Vaak krijgen we daarmee al een goede indruk van het beheer.

Als er tijdens de zachte controle zichtbare gebreken worden geconstateerd in het onderhoud of als er aanwijzingen zijn dat het beheer op andere wijze uitgevoerd dient te worden, dan plannen we een adviesgesprek in. Tijdens dit gesprek bespreken we samen met de deelnemer aan de keukentafel  hoe het beheer beter kan.

Na dit gesprek volgt een fysieke controle van de landschapselementen waarbij de deelnemer aanwezig is. Ter plekke geven we advies over welke maatregelen kunnen leiden tot een beter resultaat. Het doel is niet om met opgeheven vinger de mogelijke fouten te duiden, maar juist om met positieve insteek het beheer te verbeteren door kennisoverdracht.

De ervaring leert dat de meeste deelnemers de subsidieregeling als positieve bijdrage voor het beheer en behoud van het landschap ervaren. Controle hoort daarbij. Enerzijds om te beoordelen of de toegekende subsidies worden aangewend waar ze voor bedoeld zijn. Anderzijds ervaren de deelnemers de controle ook als een moment om hun beheer te toetsen aan de beheervoorschriften.

Kortom: de controleperiode is een moment voor contact en kennisoverdracht, zodat we samen werken aan een mooi en kwalitatief landschap!”

– Gerard de Ruiter –

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief